Zpracování osobních údajů


PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytujeme vám tímto informace ohledně zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR").

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

obchodní společnost HZ KONTEJNERY s.r.o., IČ: 03975177, sp.zn.: C 240707 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: Slavníkova 2357/9, Břevnov, 169 00 Praha 6, provozovna: Průmyslová 154, 674 01 Třebíč, telefon: 608830863, elektronická adresa: info@qfca.cz (dále jen: "správce").

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • titul, jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo, adresa místa bydliště, adresa sídla, adresa pro doručování (dále jen "identifikační údaje");
 • emailová adresa, telefon, fax (dále jen "kontaktní údaje");
 • cookies a IP adresa (dále jen "neidentifikované údaje")

Jak dlouho a proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme bez vašeho souhlasu nebo s vaším souhlasem, podle toho, k jakému účelu zpracování osobních údajů směřuje. Pokud právně jednáme s právnickou osobou, pak zpracováváme identifikační a kontaktní údaje zástupce právnické osoby stejným způsobem jako u fyzické osoby.

Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem

Na základě uděleného souhlasu, zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, abychom mohli:

 • zasílat naše nabídky písemně (emailem nebo poštou);
 • komunikovat naše nabídky telefonicky;
 • registrovaným zákazníkům umožnit opakované nákupy;

Pro tyto účely zpracováváme identifikační a kontaktní údaje do doby odvolání souhlasu.

Na základě uděleného souhlasu, zpracováváme neidentifikované údaje (při návštěvě webových stránek), abychom mohli zejména:

 • správně zobrazovat webové stránky;
 • opravovat nefunkční části webové stránky;
 • sledovat návštěvnost webových stránek;
 • vytvářet statistiky a přehledy návštěvnosti webových stránek a měřit účinnost reklamy;

Pro tyto účely zpracováváme neidentifikovatelné údaje do doby odvolání souhlasu (souhlas je dán nastavením prohlížeče, zda má umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení). Obecně nevytváříme individuální profily online aktivit, zpracovávané údaje nespojujeme s konkrétní osobou.

Osobní údaje, které zpracováváme bez vašeho souhlasu

Na základě našeho oprávněného zájmu, v souvislosti s právním jednáním směřujícím k uzavření smlouvy, zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, abychom mohli zejména:

 • komunikovat o předmětu právního vztahu smlouvy, která má být uzavřena;
 • evidovat požadavky v souvislosti se smlouvou, která má být uzavřena;
 • uzavřít smlouvu;
 • vyhledat nabídky v případě, kdy totožná nabídka má být znovu předložena k přijetí.

Pro tyto účely zpracováváme identifikační a kontaktní údaje po dobu 1 rok ode dne uplynutí lhůty k přijetí nabídky, nebo ode dne předložení nabídky, není-li lhůta uvedena.

Na základě plnění smlouvy zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, za účelem:

 • výkonu práva a povinností, které nám ze smluvního vztahu plynou;
 • komunikace o plnění podle uzavřené smlouvy;
 • zajištění dílčí část dodávky v souvislosti s plněním podle uzavření smlouvy (jde například o dopravu);
 • identifikace platby;
 • vyřízení požadavků (například reklamace).

Pro tyto účely zpracováváme identifikační a kontaktní údaje po dobu 3 let ode dne uzavření smlouvy, nebo ode dne dodání zboží nebo služby podle uzavřené smlouvy, je-li pozdější.

Na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, za účelem:

 • ochrany našich právních nároků (v případných soudních nebo správních řízeních);
 • provedení vnitřní evidence a kontroly;

Pro tyto účely zpracováváme identifikační údaje po dobu uplynutí zákonných objektivních promlčecích lhůt, tj. 10 let a 1 rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí lhůty nebo do promlčení našich nároků, dojde-li v uvedené době ke stavění nebo přerušení promlčecí lhůty.

Z důvodu plnění právních povinností zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, abychom mohli plnit povinnosti, které nám plynou z těchto právních předpisů:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

Pro tyto účely zpracováváme identifikační údaje po dobu 10 let ode dne zániku právního vztahu z uzavřené smlouvy nebo do skončení příslušeného řízení, bude-li v uvedené době zahájeno a neskončí před uvedenou dobou.

Komu vaše osobní údaje předáváme?

V souvislosti s plněním smlouvy, můžeme předávat osobní údaje dalším subjektům, kteří se na plnění, podle uzavřené smlouvy, podílejí:

 • osoby provozující platební systémy pro potřeby zajištění platby (banky a platební instituce);
 • osoby zajišťující přepravu (smluvní přepravci);
 • naši dodavatelé, pokud je to pro plnění podle uzavřené smlouvy nezbytné;

V souvislosti s našimi oprávněnými zájmy a při plnění právních povinností, můžeme předávat osobní údaje dalším subjektům, kterými jsou například:

 • účetní, daňoví poradci a auditoři (vedení účetnictví a daňové poradenstvím);
 • advokáti, notáři, inkasní agentury, soudní znalci, tlumočníci (ochrana našich právních nároků);
 • pojišťovny (plnění podle pojistné smlouvy);
 • poskytovatelé cloudových služeb;
 • dodavatelé a správci IT technologií a sítí;
 • soudy, orgány státní správy a jiné orgány veřejné moci;

Neidentifikovatelné údaje získané na základě uděleného souhlasu, můžeme předat dalším subjektům, kterými jsou:

 • reklamní a sociální sítě;
 • dodavatelé reklamních a marketingových služeb;
 • dodavatelé a správci IT technologií a sítí;

V rámci předání údajů můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, nebo pokud se příjemce zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087)

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Zpravidla zpracováváme osobní údaje, které jsou nám poskytnuty v souvislosti s uzavřením smlouvy, nebo při komunikaci s námi.

Od bank nebo poskytovatelů platebních služeb můžeme získat dodatečné informace, například o číslu platebního účtu.

V některých případech jsme oprávněni získávat osobní údaje z veřejných rejstříků, zejména v souvislosti s našimi oprávněnými zájmy.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Máme povinnost vás také poučit o tom, jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Ve všech záležitostech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů se na nás můžete obracet na emailovou adresu info@qfca.cz Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce, o tom vás případně budeme informovat.

 1. Máte právo na přístup k osobním údajům, tedy právo od nás získat informace o tom, (i) jaké osobní údaje o vás zpracováváme, (ii) za jakým účelem, (iii) po jakou dobu, (iv) kde je získáváme, (v) komu je předáváme, (vi) kdo je kromě nás zpracovává, (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování; (viii) jaká máte další práva související s jejich zpracováním; proto nás můžete požádat o potvrzení, zda jsou některé vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Můžete nás požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů; první kopii vám poskytneme bezplatně, další s poplatkem. Abychom vám mohli vyhovět, nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 2. Máte právo na opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud zjistíte, že je zpracováváme nepřesné nebo neprávně;
 3. Máte právo na to, abychom vaše osobní údaje vymazali, to bez zbytečného odkladu splníme, pokud bude naplněn některý z těchto důvodů: (i) vaše osobní údaje nepotřebujeme pro stanovený účel zpracování; (ii) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a přitom jde o osobní údaj, k jehož zpracování je souhlas nezbytný a neexistuje ani žádný další právní důvod pro zpracování; (iii) po té, co vznesete námitku proti zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů, shledáme, že již žádné oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme; (iv) zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Uvedené se neuplatní, pokud budeme osobní údaje potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 4. Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, které vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly po omezenou dobu předmětem zpracování; tomu musíme vyhovět, když: (i) popřete přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; (ii) osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu, ale vy na místo výmazu žádáte pouze jejich omezení; (iii) osobní údaje již nepotřebujeme pro uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; (iv) pokud vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.
 5. Máte právo na přenositelnost údajů, tedy právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy; poskytneme vám je ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 6. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu, nebo pokud jste nám ke zpracování osobních údajů udělili souhlas. Osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali;
 7. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas, který jste nám udělili ke zpracování osobních údajů;
 8. Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);